Smart Surfaces and their Application in Architecture and Design

Před­náš­ka se bu­de za­bývat no­vý­mi ma­te­riá­ly a fun­kční­mi po­vrchy, kte­ré jsou k dis­po­zi­ci pro smart sur­faces. De­tailněji bu­de před­s­ta­ven re­flex­ní be­ton Bling­C­re­te, jenž le­tos zís­kal pres­tižní ce­nu IF award za in­o­va­tiv­ní de­sign.

Über den Vortrag

Institution
Aka­de­mie für Kunst, Ar­chi­tek­tur und De­sign Prag, VŠUP (CZ)
Ort
Prag
Datum

Team

Webseiten